STORE POLICY

Webcare

Ons team is niet 24*7 bereikbaar, maar we doen er wel alles aan om zo snel mogelijk een reactie te geven! Op werkdagen heb je binnen 24 uur een reactie van ons via de chat, mail of telefonisch. 

Betaalmethodes

• Ideal
• PayPal 

• Creditcard
• BAN contact
• Klarna

Bestelling & Verzenden

Wij verwerken jouw bestelling op maandag tm vrijdag tussen 09:00 - 13:00.

Wij leveren dagelijks bij DPD onze bestellingen aan. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de snelheid van DPD. Uit ervaring blijkt dat uw bestelling binnen 2 werkdagen is bezorgd. Je ontvangt van ons een Track & Trace, zodat je zelf je order kunt volgen. 

 

Algemene voorwaarden

Project 4 is een handelsnaam van Blitzerz en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66380405 en is gevestigd aan de Haarlemmerstraatweg 79, unit AB10, 1165 MK Halfweg.
 

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.
 

Artikel 2 – Bestelling en totstandkoming overeenkomst
a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging / orderbevestiging verzenden van uw bestelling via onze website. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.
b. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.
 

Artikel 3 – Prijzen en betalingen
a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief omzetbelasting 21% BTW.
b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
– Ideal, Paypal, BAN contact, Klarna of creditcard via de website
– In sommige gevallen kunt u een factuur ontvangen. Deze dient altijd voor verzending betaald te zijn.
d. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Blitzerz
e. Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling voldaan is.
 

Artikel 4 – Levering en verzendkosten
a. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. In de regel kan een zending na 1-3 werkdagen worden verzonden.
b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.
c. Bestellingen worden verstuurd via DPD met een basis verzending Track&Trace.
d. Verzendkosten zijn voor rekening van de ontvanger.
e. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende verzending).
f. Als geldig afleveradres geldt het opgegeven adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.


Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 6 – Retourneren en/of ruilen
a. U bent gerechtigd om binnen 14 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf
van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. Wij vergoeden de verzendkosten niet. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail, indien het pakket niet na behoren retour is gestuurd nemen wij contact met u op en zullen wij u niet vergoeden. 
b. Na de periode van 14 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter postbezorging of een vergelijkbaar document.
c. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
– Het artikel is in de sale;

– Het artikel een eigen ontwerp bevat;
– Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.
 

Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten
a. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
b. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.
 

Artikel 8 – Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.
 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, pandemie, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.
 

Artikel 10 – Privacy statement
Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Artikel 11 – Geschillen
Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te

komen. Wij behouden niet te min het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 

Artikel 12 – Toepasselijk recht
a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.