top of page

STORE POLICY

Bestelling & Verzenden

Wij verwerken jouw bestelling op maandag tm vrijdag tussen 09:00 - 13:00.

Wij leveren dagelijks bij DPD onze bestellingen aan. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de snelheid van DPD. Uit ervaring blijkt dat uw bestelling binnen 2 werkdagen is bezorgd. Je ontvangt van ons een Track & Trace, zodat je zelf je order kunt volgen. 

Product informatie

Wij hebben de meeste informatie bij elkaar verzameld over de kleding. Mocht je toch nog vragen hebben of liever advies willen, stuur ons dan gerust een mail of chat. Wij helpen je graag. Klik hier voor het overzicht

Bestelling doorloop

Wij hebben een grote voorraad kleding aanwezig dus kunnen wij snel je bestelling maken. Soms gebeurd het toch dat wij jouw kleur en maat even niet hebben. We proberen je hiervan direct te informeren dat je bestelling iets langer onderweg is. 

Doorloop gemiddeld op dit moment
Direct leverbaar - 3 dagen
Nalevering - 14 dagen
Bedrijfskleding - 21 dagen
Eigen ontwerp - 21 dagen

Webcare

Ons team is niet 24*7 bereikbaar, maar we doen er wel alles aan om zo snel mogelijk een reactie te geven! Op werkdagen heb je binnen 24 uur een reactie van ons via de chat, mail of telefonisch. 

Betaalmethodes

• Ideal
• PayPal 

• Creditcard
• BAN contact
• Klarna*

Je moet minimaal 18 jaar zijn om deze dienst te gebruiken. Als je op tijd betaalt, voorkom je extra kosten en zorg je dat je in de toekomst nogmaals gebruik kunt maken van de diensten van Klarna. Door verder te gaan, accepteer je de Algemene Voorwaarden en bevestig je dat je de Privacyverklaring en Cookieverklaring hebt gelezen

Payment Methods
Algemene VW

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Blitzerz: de Vennootschap onder Firma Blitzerz, gevestigd te Halfweg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66380405. TheRainbow.shop, Project4 en Peli-cam zijn handelsnamen van Blitzerz. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden met TheRainbow.shop, Project4 en Peli-cam.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Blitzerz een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Blitzerz voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als grafisch vormgever ontwerpen en gebruiksklaar maken van websites, het ontwikkelen van een huisstijl met o.a. een logo, folders, flyers, briefpapier, visitekaartjes etc., product- en eventfotografie en het leveren van grafische ontwerpen op kleding en/of merchandise op verzoek en via een webshop.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Blitzerz en de klant krachtens welke Blitzerz de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Blitzerz worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.9. Website: www.blitzerz.nlwww.therainbow.shopwww.project4.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Blitzerz gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail, het online accepteren van een offerte en/of het plaatsen van een bestelling in de webshop, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Blitzerz zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Blitzerz mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten. 

2.7. Als Blitzerz de algemene voorwaarden wijzigt, zal Blitzerz de klant hiervan zowel per e-mail als ook via een eventueel online account, waarmee bestellingen kunnen worden geplaatst, van de klant op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.9. Blitzerz en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Als een aanbod van Blitzerz een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid, de planning en eventuele voorraad. 

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Blitzerz het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Blitzerz geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product of gekozen pakket wordt aangeboden, welk tarief hiervoor wordt gehanteerd en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren. 

Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten á €0,19 ex btw per kilometer, reistijd, parkeerkosten, verblijfskosten, kosten voor vliegtickets en/of verzendkosten worden tevens vermeld. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Blitzerz de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of de speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Blitzerz mag een aanbetaling van 100% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen. De werkzaamheden zullen pas starten nadat de betaling is voldaan.

3.8. Blitzerz mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Als de klant een abonnement of overeenkomst voor onbepaalde tijd met Blitzerz heeft gesloten, en Blitzerz de tarieven verhoogt met een percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex die is vastgesteld door het CBS, kan de klant de overeenkomst niet tussentijds ontbinden.

3.10. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en mag als zodanig in rekening worden gebracht. 

3.11. Blitzerz kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.12. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 2 correctierondes correcties aan Blitzerz door te geven, tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De correcties dienen binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Blitzerz. Na de laatste correctieronde zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

3.13. In geval van wijziging van de opdracht, te laat aangeleverde feedback of wanneer de klant tijdig om een extra correctieronde verzoekt, zal door Blitzerz meerwerk aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Blitzerz.

 

ARTIKEL 4.  OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN EN ANNULEREN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant akkoord via de e-mail stuurt, een offerte online accepteert of een bestelling plaatst in de webshop. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Blitzerz en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Blitzerz binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Blitzerz de acceptatie van het aanbod. Zolang Blitzerz de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.3. Blitzerz mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld dient te worden.

4.4. Als Blitzerz door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Blitzerz de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening brengen. 

4.5. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Blitzerz de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

4.6. Als de klant een overeenkomst tussentijds wil ontbinden is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel vermeerderd met 20% voor de werkzaamheden die nog resteren.

4.7. Als de klant een overeenkomst meer dan 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht een vergoeding te betalen voor de gereserveerde tijd van 25% van het overeengekomen tarief.

4.8. Annulering door de klant is alleen schriftelijk mogelijk. Blitzerz heeft tijd gereserveerd voor de ingeplande werkzaamheden. Als er geen geldige reden is voor annulering en er geen nieuwe werkzaamheden wordt afgesproken, zal Blitzerz de een vergoedingen in rekening brengen. Wat als geldige omstandigheden wordt beschouwd, wordt bepaald door Blitzerz. De vergoedingen worden als volgt gehanteerd:

 • annulering binnen 30 dagen voor aanvang werkzaamheden: 75% van het overeengekomen tarief;

 • annulering binnen 14 dagen voor aanvang werkzaamheden: 85% van het overeengekomen tarief;

 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang werkzaamheden: 100% van het overeengekomen tarief.

4.9. In aanvulling op artikel 4.7 en 4.8 is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden.

4.10. Indien de klant een opdracht en/of levering wil verplaatsen naar een later moment is dit alleen mogelijk in overleg met Blitzerz. Indien de klant later opnieuw de opdracht wil uitstellen, geldt deze tweede keer als annulering waarbij 100% van het overeengekomen offertebedrag in rekening wordt gebracht als annuleringsvergoeding.

4.11. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

4.12. Na akkoord op de offerte dient binnen 3 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant Blitzerz niet binnen 3 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is Blitzerz gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.

4.13. In aanvulling op artikel 4.12. zal Blitzerz de klant binnen de opdracht maximaal 3 keer herinneren de benodigde input aan te leveren. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft, is Blitzerz zonder akkoord van de klant gerechtigd de opdracht te beëindigen. 

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR BLITZERZ

5.1. Iedere overeenkomst tussen Blitzerz en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Blitzerz de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Blitzerz kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. 

5.2. Blitzerz zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Blitzerz levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. In sommige gevallen is Blitzerz bevoegd een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. Het is de klant niet toegestaan deze naamsvermelding te verwijderen, behalve als anders is overeengekomen.

5.4. In aanvulling op artikel 5.3 is Blitzerz ook bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.

5.5. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Blitzerz om verzoekt, tijdig aan Blitzerz beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn. Bovendien moet de klant, indien nodig, beschikken over een geldige gebruikslicentie van aangeleverd materiaal. 

5.6. De klant vrijwaart Blitzerz voor aanspraken van derden met betrekking tot de geldige gebruikslicentie uit artikel 5.5.

5.7. Als de klant de gegevens uit artikel 5.5 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Blitzerz eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Blitzerz zijn ontvangen. 

5.8. Blitzerz behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren, tenzij anders overeengekomen. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door Blitzerz is opgeleverd.

5.9. Blitzerz werkt voor het ontwerpen van grafische bestanden virtueel samen met haar klant. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Blitzerz een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

5.10. Blitzerz behoudt zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert, de opdracht te weigeren en de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.5. snel aan Blitzerz te melden. 

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Blitzerz geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van het gebrek maar altijd binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, aan Blitzerz te melden. Klachten over producten die via de webshop zijn besteld, dienen binnen 60 dagen nadat de klant de bestelling heeft ontvangen, te worden gemeld aan Blitzerz. Blitzerz streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren. 

6.4. De klant is verplicht Blitzerz een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Blitzerz van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Blitzerz nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Blitzerz niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.

6.7. Als Blitzerz inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Blitzerz is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.

6.8. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een (standaard) product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Blitzerz mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de particuliere klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De particuliere klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.10. Indien de particuliere klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Blitzerz. Zo snel mogelijk daarop zendt de particuliere klant het product terug naar de Blitzerz. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting van het herroepingsrecht zijn:

 • producten die voor de klant speciaal op maat zijn gemaakt;

 • producten die voor de klant gepersonaliseerd zijn.

6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Gebruikte en/of  beschadigde artikelen, niet-aangemelde retouren, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Blitzerz geaccepteerd.

6.12. Blitzerz kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.13. Er bestaat geen herroepingsrecht, als de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.

6.14. De klant is gehouden tot goedkeuring van de door Blitzerz ontworpen website en (digitale) bestanden. Indien er fouten/onjuistheden staan in de bestanden nadat deze zijn goedgekeurd door de klant, kan Blitzerz hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.15. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de ontworpen website, met uitzondering van teksten en afbeeldingen, zonder voorafgaand overleg met Blitzerz. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Blitzerz, wijzigingen aanbrengt anders dan wijzigingen aan teksten en/of afbeeldingen, is Blitzerz niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

6.16. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Blitzerz biedt het drukwerk aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht naar de drukker gaat. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Blitzerz niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk welke te zien waren in de digitale proef. Klachten met betrekking tot het drukwerk dienen binnen 5 dagen gemeld te worden bij Blitzerz.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Blitzerz te hanteren leveringstermijn varieert per product en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Blitzerz opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of betalingen van de klant. In geval van reguliere webshopproducten zal Blitzerz de producten binnen 3-5 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het eventueel al betaalde bedrag. 

Custom made producten worden geleverd volgens de met de klant overeengekomen levertermijn.

7.2. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.5 en eventuele aanvullende gegevens om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, binnen 7 dagen nadat Blitzerz daarom heeft gevraagd aan Blitzerz aanleveren.

7.3. Genoemde termijnen zijn altijd richtlijnen, deze termijn is nooit definitief. Als de termijn wordt overschreden, betekent dit niet automatisch dat Blitzerz in gebreke is. 

7.4. Als de levertermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden als Blitzerz na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de levering alsnog uitvoert en de verplichtingen niet nakomt.

7.5. De klant is verplicht datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Blitzerz mogelijk te maken. Hieronder wordt onder andere verstaan het (tijdig) aanleveren van de gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 7.2. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Blitzerz beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Blitzerz is tevens niet aansprakelijk voor de vertraging van de uitvoering van de opdracht en/of de eventuele vertraging van een levering.

7.6. Als door toedoen van Blitzerz de levering vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Blitzerz dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.

7.7. Aan de leveringsplicht van Blitzerz zal, zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Blitzerz geleverde diensten en/of producten een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Tenzij anders overeengekomen bevat de opdracht slechts de onderdelen die in de offerte zijn opgenomen. Offertes zijn standaard exclusief geschikte hosting, het maken van back-ups en domeinnaamregistratie.

7.8. Indien de levering vertraging oploopt of een fotoreportage wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Blitzerz dit zo snel mogelijk per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de fotoreportage, aan de klant mededelen. Tevens is Blitzerz gerechtigd een vervanger in te schakelen indien dit nodig is voor de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst.

7.9. Blitzerz verstuurt de producten met pakketpost van DPD. Blitzerz is niet aansprakelijk voor verlies of een verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven. Indien de bestelling retour komt naar Blitzerz en opnieuw verzonden dient te worden, komen deze verzendkosten voor rekening van de klant. 

7.10. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Blitzerz. 

Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Blitzerz, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

7.11. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.

7.12. Indien de levering door DPD onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Blitzerz een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Blitzerz onderzoek doen naar de levering bij DPD en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.13. Leveringen met betrekking tot foto’s, bestanden, websites, drukwerk en kleding worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag, Kerst en aangegeven vakanties. Dagen waarop Blitzerz niet levert worden via de e-mail aan de klant gemeld.

7.14. Diensten en de bijbehorende producten/bestanden welke door Blitzerz worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. Tevens mag, vooraf anders is overeengekomen, de geleverde kleding niet worden doorverkocht.

7.15. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk. Blitzerz is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen. Indien de klant een drukproef wenst, komt dit voor rekening van de klant en zal dit als meerwerk zoals vermeld in artikel 4.4. worden doorberekend. Fouten in/op drukwerk welke zijn ontstaan na akkoord van de klant kunnen niet aan Blitzerz worden toegerekend. Blitzerz stelt de leverancier van het drukwerk daarvoor aansprakelijk.

7.16. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan, druktechnieken met betrekking tot reliëf er in ‘real life’ anders uitziet dan op een beeldscherm en er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of een stornering door de klant, dan is de klant €15,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. In geval van een onterechte melding tot onterechte incasso, worden €65,- administratiekosten aan de klant in rekening gebracht.

8.4. Blitzerz biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Blitzerz bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot de betalingsachterstand is ingelopen.

8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Blitzerz besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Blitzerz. 

8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is. 

8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen. In geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK tarieven in rekening gebracht.

8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Blitzerz onmiddellijk opeisbaar.

8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft Blitzerz het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.10. Alle door Blitzerz geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van Blitzerz totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Blitzerz zijn betaald. 

8.11. De klant kan bezwaren tegen de door Blitzerz verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Blitzerz kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Blitzerz een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen berusten bij Blitzerz tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen, te verveelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Blitzerz ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Blitzerz tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. Blitzerz is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Blitzerz wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Blitzerz vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Blitzerz recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Blitzerz gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.5. De klant krijgt na levering van de grafische ontwerpen, foto’s en/of de website een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het RAW- of bronbestand tenzij anders is overeengekomen.

9.6. Indien de klant een opdracht geeft tot het maken van een custom-ontwerp, blijven de intellectuele eigendomsrechten bij Blitzerz tenzij partijen daar voorafgaand aan de overeenkomst andere afspraken over hebben gemaakt.

 

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Blitzerz de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat: 

 • surseance van betaling aan de klant is verleend;

 • het faillissement van de klant is uitgesproken;

 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;

 • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;

 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;

 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Blitzerz negeert;

 • er voor Blitzerz aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Blitzerz zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren. 

10.5. Blitzerz zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als Blitzerz op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Blitzerz vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen die door Blitzerz worden gegeven tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. 

11.2. Indien Blitzerz op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het overeengekomen tarief voor de betreffende diensten. Dit bedrag is in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar in het betreffende geval aan Blitzerz uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de door de klant betaalde facturen in de periode dat de schade is ontstaan.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Blitzerz heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Blitzerz een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Blitzerz niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geldt het vereiste van een ingebrekestelling niet. 

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Blitzerz alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Blitzerz is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Blitzerz of wanneer Blitzerz is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.6. Blitzerz is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.5 en 7.2 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

11.7. De klant vrijwaart Blitzerz tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Blitzerz in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

 

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. Blitzerz is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Blitzerz is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Blitzerz geen invloed op kan uitoefenen. Blitzerz kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Blitzerz een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. 

 

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN FOTOREPORTAGES

13.1. Blitzerz is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% of het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de fotoreportage. Indien de (aanbetalings-)factuur niet tijdig voldaan is, zal Blitzerz de fotoreportage annuleren. Blitzerz is dan gerechtigd een vergoeding zoals genoemd in artikel 13.10 in rekening te brengen.

13.2. Blitzerz is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Blitzerz worden geleverd.

13.3. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van Blitzerz, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden. 

13.4. Blitzerz maakt samen met de klant een selectie van de foto’s. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant getoond. Vervolgens levert Blitzerz het in de offerte overeengekomen aantal bewerkte foto’s aan de klant.

13.5. Ruwe fotobestanden en het montagebestand worden na 6 maanden verwijderd. Voordat Blitzerz de bestanden definitief verwijdert, zal Blitzerz de klant vragen de bestanden, tegen betaling, over te nemen. Indien de klant hier geen gebruik van maakt zal Blitzerz de bestanden verwijderen.

13.6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd fotomateriaal te bewerken of te laten bewerken door derden d.m.v. bijvoorbeeld filters en/of onbewerkt materiaal te verspreiden.

13.7. Wanneer de klant foto’s op zijn/haar website of social media wil delen, verplicht Blitzerz de klant haar naam erbij te vermelden. Het is de klant niet toegestaan een andere naam bij de foto’s te vermelden.

13.8. Indien de klant overgaat tot annulering van de overeengekomen fotoreportage en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor aanvang van de fotoreportage; 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de fotoreportage; 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de fotoreportage; 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

13.9. In aanvulling op artikel 13.8 is de klant ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds gehuurde materialen en/of ingehuurde derden, te vergoeden.

13.10. Indien de klant wijzigingen in de overeenkomst wil aanbrengen in verband met locaties en/of producten of en uitgebreidere fotoreportage is Blitzerz gehouden deze extra werkzaamheden en/of uren in rekening te brengen als meerwerk zoals genoemd in artikel 4.4.

13.11. In geval van locatiehuur voor een fotoreportage is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan. De daarbij horende extra kosten komen voor rekening van de klant.

13.12. Indien de klant een fotoreportage buitenshuis heeft geboekt, is Blitzerz afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal Blitzerz in overleg met de klant besluiten of de fotoreportage door zal gaan, of moet worden verplaatst. Indien de fotoreportage verplaatst dient te worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden. De klant heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding of korting.

13.13. Indien de klant foto’s in een andere kleurstelling (kleur/zwart-wit) wenst te ontvangen, zal Blitzerz deze aanvullende werkzaamheden tegen een meerprijs uitvoeren. 

13.14 Indien een opdracht voor een fotoreportage wordt geannuleerd na het voldoen van de aanbetaling, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

13.15. Indien de klant na de fotoreportage versneld bewerkte beelden/foto’s wil ontvangen, wordt op basis van meerwerk op grond van ‘spoedbewerking’ €75,- in rekening gebracht.

13.17. De foto’s worden binnen 7 dagen na de fotoreportage via WeTransfer aan de klant beschikbaar gesteld om te downloaden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN ONDERHOUDSABONNEMENT BLITZERZ

14.1. Blitzerz biedt een onderhoudspakket op abonnementsbasis voor een vast tarief per maand aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail. 

14.2 Het abonnement heeft een minimale looptijd van 3, 6 of 12 maanden waarbij er maandelijks vooruit gefactureerd wordt, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

14.3. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

14.4. Bij gedeeltelijke afname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een abonnement blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen bedragen betreffende het abonnement.

14.5. De werkzaamheden binnen het onderhoudspakket zijn alleen van toepassing op de website, software en plug-ins die door Blitzerz zijn ontwikkeld dan wel geïnstalleerd.

14.6. Indien de betaling van het abonnement plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of door een stornering van het bedrag, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

14.7. In aanvulling op artikel 14.8 dient het mandaatverzoek voor de automatische incasso binnen 7 dagen door de klant te zijn geaccordeerd.

 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN SOFTWARE, LICENTIES EN BACK-UPS BIJ ONTWERP WEBSITE

15.1. Blitzerz is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plug-ins, thema’s of applicaties die niet door Blitzerz zijn geïnstalleerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het updaten van de website, plug-ins en thema’s zodat deze blijven functioneren en geen problemen aan de website veroorzaken. Deze bepaling komt te vervallen zodra de klant een onderhoudsabonnement heeft afgenomen. 

15.2. De klant ontvangt, indien nodig, bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Blitzerz geïnstalleerde plug-ins, thema’s, software etc. op de website. Deze sub licenties zijn geldig voor de duur van één jaar en bij de opdracht inbegrepen. Na 1 jaar komen deze sub licenties te vervallen en dient de klant deze sub licenties te verlengen. Hiervoor zal Blitzerz een factuur toesturen.

15.3. Blitzerz is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de klant aangeleverde informatie en/of de bestaande website. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant om back-ups te maken van de opgeslagen informatie waar Blitzerz toegang toe heeft. Blitzerz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie. Deze bepaling komt te vervallen zodra de klant een onderhoudsabonnement heeft afgenomen.

15.4. Bijkomende kosten, zoals kosten voor hosting van de website, worden niet door Blitzerz in rekening gebracht en zijn voor de klant zelf. 

15.5. Het ontwerp van de website blijft te allen tijde binnen het intellectuele eigendomsrecht van Blitzerz tenzij de eigendomsrechten door de klant worden afgekocht.

 

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

16.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Blitzerz deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

16.2. Blitzerz spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

16.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid. 

16.4. Indien Blitzerz in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

16.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worden overgedragen als Blitzerz daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

16.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Blitzerz is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 

versie: november 2023

Cookiebeleid

Cookie

Wat zijn cookies nu precies?

Blitzerz maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek aan deze website op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je deze website bekijkt, worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen. De cookies bevatten geen virussen en kunnen jouw telefoon, tablet of PC geen schade toebrengen. Kom je op een later moment weer op deze website? Dan wordt jouw informatie herkend en registreren de cookies dat je deze website weer opnieuw bekijkt.

 

Maar waarom plaatsen wij cookies?

Wij plaatsen deze specifieke cookies om jouw gebruiksgemak voor deze website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kunnen wij de structuur, de navigatie op de website (dat wat jij bekijkt) en de inhoud van deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken zodat je deze website altijd en overal kunt bezoeken en de informatie kunt raadplegen wanneer nodig. 

 

Welke soorten cookies gebruiken wij?

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze gebruiken wij om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies gebruiken wij om jouw gedrag op deze website in kaart te brengen. De cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens.

 

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van jouw inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden.

 

Analytische cookies

Om na te gaan wat je allemaal op de website bekijkt gebruiken wij Google Analytics, Google Tag Manager en een plugin van Wix. Google plaatst cookies op jouw apparaat en hierdoor kunnen wij zien wat jouw surfgedrag is op deze website. Om te bepalen welke onderdelen van deze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, jou dus, wordt gemeten hoeveel bezoekers op deze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden. 

 

Tracking cookies
Ook gebruiken wij tracking cookies zoals bijvoorbeeld een Facebook pixel. Deze cookies volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Ze kunnen op basis daarvan advertenties tonen waarin je wellicht geïnteresseerd bent. 

 

Social media buttons

Op onze website gebruiken wij social media buttons. Met deze share buttons kun je in contact komen met ons via social media en onze berichten delen op jouw social media kanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook en Instagram etc. cookies op jouw telefoon, tablet of PC. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen jouw surfgedrag in kaart.

 

Andere technieken

Wanneer jij toestemming geeft dan maken wij ook gebruik van de Facebook Conversion API. Hiervoor worden geen cookies geplaatst. Deze techniek werkt dus ook als jij cookies volledig uitschakelt of deze door jouw browser of plug-ins worden geblokkeerd. Je kunt het gebruik van deze techniek uitschakelen door de verleende toestemming via onze cookiebanner in te trekken.

 

Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is veilig, er kunnen geen persoonsgegevens uit worden herleid. Jouw telefoonnummer of bijvoorbeeld jouw e-mailadres blijven dus onbekend. Geen zorgen voor 
e-mailspam of telemarketing acties, we zullen je daar niet mee kunnen lastigvallen. Daarnaast hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met de partij die de cookies plaatst zodat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. 

 

Om te bepalen welke onderdelen je het meest bekijkt meten wij continue jouw gedrag op deze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Javascript zorgt ervoor dat we pageviews kunnen tellen. Van de informatie die wij op deze website verzamelen worden statistieken gemaakt, wij gebruiken deze statistieken onder andere voor de volgende doeleinden;

 

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op deze website;

 • het bijhouden van de tijd die je op deze website doorbrengt;

 • het bepalen van de volgorde waarin je pagina’s op deze website bezoekt;

 • het beoordelen welke pagina’s van deze website misschien moeten worden aangepast;

 • het optimaliseren van deze website en onze service.

 

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies deze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Wij willen namelijk jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van deze website in de gaten houden en zorgen dat deze beide gewaarborgd blijven. 

 

Wij gebruiken de cookies namelijk ook voor;

 

 • het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm;

 • het uitlezen van jouw browserinstellingen om deze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven;

 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft. 

 

Browserinstellingen

Cookies die niet persé noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Als je niet wilt dat deze website op jouw computer cookies plaatst, dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, en indien mogelijk altijd automatisch weigeren. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn, verwijderen. Let er wel op dat je dit per browser en per computer die je gebruikt moet doen. 

 

Als je dus Mozilla én Google Chrome gebruikt moet je twee keer jouw cookies verwijderen. Wees je er wel van bewust dat wanneer je geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat deze website naar behoren werkt. Functies op de website kunnen minder goed werken of je ziet fouten op de website. Daarnaast betekent het weigeren van cookies niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt, advertenties zijn dan alleen niet meer op jouw voorkeur geselecteerd. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen verschilt per browser. 

 

Vragen?
Soms kan het zijn dat wij wijzigingen aanbrengen in het gebruik van cookies op deze website. Wij raden je daarom aan dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Mocht je nog vragen hebben over de cookies die wij gebruiken, dan kun je contact opnemen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@blitzerz.nl.

bottom of page